blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Wielkopolska Wiosna Ludów
ok
34
not ok
0
liczba odsłon: 350
170 lat temu w zaborze pruskim zakończył się zryw niepodległościowy, zwany Wiosną Ludów. Wielkopolska była jednym z frontów ogólnoeuropejskiego ruchu rewolucyjnego, który zmienił nieodwracalnie sytuację na Starym Kontynencie.

Długo można pisać i mówić o Wiośnie Ludów. W każdym kraju, w którym doszło do wybuchu walk rewolucyjnych, miały one inny przebieg, inny charakter, inne przyczyny i inne skutki. Włosi i Niemcy dążyli do zjednoczenia swoich krajów, Francuzi chcieli zmiany ustroju, Austriacy żądali wprowadzenia swobód demokratycznych, a Węgrzy i Polacy marzyli o wyzwoleniu swoich krajów. Co prawda, ostatecznie ruch rewolucyjny został stłumiony, ale nie było już mowy o powrocie do tego, co było.


1. Francuscy rewolucjoniści palą tron króla Ludwika Filipa podczas rewolucji lutowej 1848 r.


Między próbą wywołania trójzaborowego powstania a Wiosną Ludów

Lata czterdzieste XIX wieku w Wielkim Księstwie Poznańskim to ciągłe ścieranie się dwóch koncepcji społeczno-politycznych. Z jednej strony działał tu obóz zwolenników pracy organicznej, skupiony wokół Karola Marcinkowskiego, Gustawa Potworowskiego, gen. Dezyderego Chłapowskiego i ich współpracowników. 


2. Karol Marcinkowski.


Organicznicy wstępowali przeciw dążeniom do wywołania powstania, nie wierząc w jego powodzenie. Zamiast tego pracowali na rzecz rozwoju świadomości narodowej i budowy silnego pod względem gospodarczym i społecznym narodu polskiego. Nie oznacza to, że rezygnowali z aspiracji niepodległościowych, po prostu walkę o wolną Polskę odkładali na później, kiedy nadarzy się odpowiednia chwila i kiedy społeczeństwo będzie na to gotowe.


Na drugim biegunie znajdowali się uczestnicy konspiracji. Wierzyli oni w siłę rodu i dążyli do wybuchu powstania, które objęłoby wszystkie zabory. Utrzymywali oni łączność z demokratycznym odłamem Wielkiej Emigracji, działającej we Francji i Wielkiej Brytanii. W Poznaniu obóz spiskowców skupił się w dwóch ugrupowaniach. Pierwsze powstało w 1839 r. jako Komitet Poznański. Na jego czele stali przedstawiciele inteligencji, cieszący się dużym autorytetem w społeczeństwie: Karol Libelt, Aleksander Guttry i Jędrzej Moraczewski. 


3. Karol Libelt.


Drugie ugrupowanie - Związek Plebejuszy, powstało na przełomie 1842 i 1843 r. Jego przywódcą został drukarz Walenty Stefański, a skupiał on przede wszystkim rzemieślników, chłopów i młodzież szkolną. Hasła niepodległościowe łączyli oni z dążeniem do reform społecznych.


4. Walenty Stefański.


Konspiratorzy wyznaczyli dzień 21 lutego 1846 r. jako datę wybuchu trójzaborowego powstania. Na jego czele miał stanąć Ludwik Mierosławski. Niestety, wskutek zdrady spisek został wykryty, a jego przywódcy aresztowani. Zresztą napisałem już kiedyś o tym wydarzeniu, więc nie będę się powtarzał. Zapraszam do lektury: Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu


5. Wojska pruskie na Placu Wolności podczas rewolucji 1846 r.


7 marca 1846 r. władze wprowadziły stan oblężenia, zaostrzono cenzurę, rozwiązano polskie kluby i kasyna. Na ławie oskarżonych zasiadły 254 osoby. 2 grudnia 1847 r. ogłoszono wyrok. Osiem osób, a tym Ludwika Mierosławskiego, skazano na karę śmierci, ok. 100 oskarżonych otrzymało karę więzienia, a resztę uniewinniono. Władze nie śpieszyły sią z wykonaniem kary śmierci, a skazanych na więzienie uwolnili rewolucjoniści berlińscy. W nocy z 18 na 19 marca wybuchła bowiem rewolucja w stolicy Prus.


6. Rewolucjoniści berlińscy uwalniają polskich więźniów.


Komitet Narodowy

Wieści o wybuchu rewolucji lutowej we Francji oraz walk na ulicach Berlina i Wiednia, szybko dotarły nad Wartę. Miejscowi Niemcy i Żydzi mieli nadzieję na liberalne reformy, które miały zostać wprowadzone w następstwie rewolucji, a Polacy na odzyskanie niepodległości. Po mieście krążyły pogłoski o planach nadania Prusom konstytucji przez króla Fryderyka Wilhelma IV i zniesieniu cenzury. Dochodziło do demonstracji polskiej ludności Poznania. Miejscowy garnizon nie zamierzał biernie przyglądać się sytuacji w Poznaniu. Wojsko obsadziło Stary Rynek, place: Wilhelmowski (Wolności) i Działowy oraz Garbary i most Chwaliszewski. Komendant miasta gen. Christian von Steinäcker zagroził użyciem siły w przypadku zakłócenia spokoju.  Pełną gotowość do rozpędzenia demonstracji zgłosił też dowódca V Korpusu Armijnego, gen. Friedrich August von Colomb. W zaistniałej sytuacji, do naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Carla Moritza von Beurmanna udała się polska delegacja na czele z Maciejem Mielżyńskim i Walentym Stefańskim z prośbą o powstrzymanie wojska od akcji skierowanej przeciw demonstrantom i zgodę na wysłanie do króla delegacji w celu przedstawienia żądań strony polskiej. Ze swej strony, delegacja obiecała powstrzymać rodaków od sięgania za broń. Prezes wyraził zgodę. Bierność władz cywilnych i wojskowych wynikała głównie z niepewnej sytuacji politycznej w związku z rewolucją berlińską.


7. Rewolucja marcowa 1848 r. w Berlinie.


20 marca 1848 r., ogłoszono w hotelu Bazar powołanie Komitetu Narodowego, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich obozów politycznych w Poznaniu, a więc: drukarz Walenty Stefański, adwokat Jakub Krauthofer, poeta Ryszard Berwiński, liberalni zmianie: Maciej Mielżyński, Cyprian Jarochowski i Gustaw Potworowski, rzemieślnik Paweł Andrzejewski, historyk Jędrzej Moraczewski, chłop z Górczyna Jan Palcza oraz księża: Aleksy Prusinowski, Antoni Fromholz i inni. Powstanie Komitetu nie było uzgodnione z władzami pruskimi. 21 marca oddział wojska pruskiego zajął Bazar, zdemolował go i zabił stróża Chilewskiego. Wskutek interwencji Beurmanna, żołnierze wycofali się do cytadeli. Na prowincji tworzyły się lokalne przedstawicielstwa Komitetu, wzywano jednak ludność polską do powstrzymania się od akcji antyniemieckich. 22 marca władze zniosły stan oblężenia w Wielkim Księstwie.


8. Hotel Bazar w latach 40. XIX w.


23 marca do Berlina udała się delegacja Komitetu, na czele której stanął arcybiskup gnieźnieński i poznański Leon Przyłuski. Delegaci mieli domagać się niepodległości Polski, jednak, gdy stanęli przed królem, spuścili z tonu i zażądali jedynie autonomii Wielkiego Księstwa, powołania wojska polskiego i wspólnej walki w Rosją w obliczu groźby interwencji ze strony tej ostatniej. 


9. Arcybiskup Leon Przyłuski.


Niemieckie koła liberalne obawiały się, że wojska carskie wkroczą do Prus aby stłumić rewolucję i sprzeciwić się planom zjednoczenia Niemiec. Dziś wiadomo, że car Mikołaj I nie zamierzał interweniować. Wiedział, że groźba akcji zbrojnej wzmocni liberałów, osłabi siły kontrrewolucyjne i skłoni władze do ustępstw na rzecz Polaków. Król w odpowiedzi na propozycje delegatów zapowiedział jedynie przeprowadzenie reorganizacji narodowej Wielkiego Księstwa.


10. Król Prus Fryderyk Wilhelm IV.


Tworzenie polskiej siły zbrojnej

Sytuacja w Wielkopolsce stawała się coraz bardziej napięta. Niemcy, po krótkim okresie bratania się z Polakami, zaczęli obawiać się zbyt dużych koncesji na rzecz Polaków, a nawet oderwania prowincji od Prus i wkrótce powołali własny Komitet Narodowy. Władze pruskie oficjalnie nie utrudniały działalności polskiego Komitetu, ale po cichu wzmacniały siły zbrojne w prowincji pod pretekstem spodziewanej wojny z Rosją. Wkrótce do Wielkiego Księstwa sprowadzono 30 tys. pruskich żołnierzy. Zwolennikiem rozprawy siłowej z Polakami był gen. Colomb. Polski Komitet wezwał z kolei do tworzenia polskiej siły zbrojnej. Powołano wkrótce Wydział Wojenny Komitetu. W ciągu tygodnia zgromadzono 6-7 tys. ochotników, których rozlokowano w czterech głównych obozach wojskowych: we Wrześni, Książu, Pleszewie i Środzie. Ochotnicy wykazywali duży entuzjazm, ale byli w większości słabo wyszkoleni i jeszcze gorzej uzbrojeni. Na czele polskich oddziałów stanął 28 marca gen. Ludwik Mierosławski, zwolniony z więzienia przez rewolucjonistów berlińskich.


11. Generał Ludwik Mierosławski.


3 kwietnia gen. Colomb wprowadził ponownie stan oblężenia w Księstwie, ale z Berlina otrzymywał sprzeczne rozkazy, więc nie zdecydował się jeszcze na rozprawienie się z Polakami. 5 kwietnia przybył do Poznania generał Wilhelm von Willisen, liberał sympatyzujący z Polakami i zwolennik wojny z Rosją. Miał stanąć na czele Komisji Reorganizacyjnej i starał się doprowadzić do pokojowego rozwiązania sytuacji w Księstwie. Wkrótce przekonał się, że nie ma co liczyć na wojnę z Rosją, więc zdecydował się podjąć pertraktacje ze stroną polską.


12. Generał Wilhelm von Willisen.


10 kwietnia Willisen udał się w towarzystwie Libelta i Stefańskiego na inspekcję polskich obozów wojskowych, a 11 kwietnia w Jarosławcu koło Środy generał zawarł ugodę z pełnomocnikami Komitetu Narodowego. Ugoda przewidywała ograniczenie polskiej siły zbrojnej do 3 tys. żołnierzy, rozlokowanych w czterech obozach: w Miłosławiu, Wrześni, Książu i Pleszewie. Polakom obiecano korzystne rozwiązania w zakresie reorganizacji prowincji. Zarówno Polacy jak i Niemcy odebrali ugodę jarosławiecką jako akt zdrady. Potajemnie król upoważnił Colomba do stłumienia polskich dążeń niepodległościowych, a rozkaz gabinetowy Fryderyka Wilhelma IV znacznie ograniczał teren poddany reorganizacji. 27 kwietnia doszło do rozłamu w Komitecie na zwolenników kapitulacji oraz tych, którzy domagali się podjęcia walki. Dzień później przedstawiciele żołnierzy zgromadzonych w obozach wojskowych, wybrali na wodza powstania Ludwika Mierosławskiego i zdecydowano na rozpoczęciu walki. Wybuch powstania stał się faktem.


Powstanie

29 kwietnia rozpoczęła się regularna wojna. Tego dnia oddział pruski w sile 6000 żołnierzy zaatakowały obóz polski w Książu, broniony przez ok. 1500 słabo wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy. Po długiej i zaciętej walce, Książ został zdobyty, a dowodzący Polakami mjr Florian Dąbrowski poległ. Następnego dnia, 30 kwietnia, doszło do zwycięskiej bitwy pod Miłosławiem. Oddział pruski liczący ok. 2500 żołnierzy, został pobity przez Polaków, którymi dowodził sam Mierosławski. Warto dodać, że Prusacy mieli dwukrotną przewagę liczebną.   


13. Bitwa pod Miłosławiem.


Po zwycięskiej bitwie pod Miłosławiem, Mierosławski ruszył na północ w kierunku Gniezna. 2 maja pod Sokołowem koło Wrześni oddziały polskie odniosły kolejne zwycięstwo nad Prusakami. W bitwie tej, najkrwawszej w tej wojnie, szczególnie odznaczyli się kosynierzy. 


14. Pomnik bitwy pod Sokołowem.


Jednocześnie, w całym rejonie tworzyły się oddziały partyzanckie, które stoczyły kilka zwycięskich potyczek z Prusakami. Najsłynniejszy oddział utworzył Jakub Krauthofer-Krotowski, wzięty adwokat, reprezentant radykalnego skrzydła w Komitecie Narodowym.


Jakub Krauthofer, który zmienił nazwisko na Krotowski, aby odciąć się od swoich niemieckich korzeni, zaangażował się w tworzenie oddziałów partyzanckich. Udało mu się zebrać oddział złożony z ok. 800 ochotników. Po kilku drobnych sukcesach, oddział odniósł spektakularną porażkę, jaką była próba opanowania Śremu. 3 maja Krotowski ogłosił w Mosinie powstanie Rzeczypospolitej Mosińskiej. Proklamacja została powtórzona w Kórniku i Rogalinie, gdzie siły Rzeczypospolitej wyparły Prusaków i ustanowiły polskie władze. Rzeczpospolita Mosińska przetrwała zaledwie pięć dni. 8 maja wojska pruskie rozbiły w Rogalinie oddział Krotowskiego, a jego samego wzięły do niewoli.


15. Jakub Krauthofer-Krotowski.


Mimo zwycięstw, wśród dowództwa powstańczego przeważały nastroje defetystyczne. Każdy trzeźwo myślący oficer wiedział, że powstańcy nie mają szans na zwycięstwo. Mierosławski podał się do dymisji, a jego następcą został płk Augustyn Brzeżański, weteran wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Ten także sprzeciwiał się dalszej walce i 9 maja 1848 r. podpisał kapitulację wojsk powstańczych we wsi Bardo koło Wrześni. Oficerom pozwolono zachować broń białą i mogli udać się do domów. Żołnierze pozostali pod strażą, ale w końcu ich również wypuszczono. Kto chciał udać się na emigrację, miał wolą drogę. Ostatecznie amnestia z 9 października 1848 r. przyniosła przebaczenie dla uczestników Wiosny Ludów w Wielkopolsce.


16. Pomnik Wiosny Ludów w Miłosławiu.


Represje jakie spadły na uczestników powstania nie były tak dotkliwe jak choćby po klęsce powstania listopadowego. Wiosna Ludów w zaborze pruskim zakończyła się porażką, ale też stała się kamieniem milowym w dziejach regionu. Obóz konspiratorów upadł, a aktywność Wielkopolan skoncentrowała się teraz na legalnej walce politycznej i pracy organicznej. W 1848 r. utworzono Ligę Polską, a w 1849 r. polscy posłowie do parlamentu pruskiego powołali do życia Koło Polskie, skupiające Polaków bez względu na poglądy polityczne. Zadaniem Koła była walka o interesy polskie w zaborze pruskim. Do głosu dochodziło drugie pokolenie ograniczników, kontynuując dzieło Karola Marcinkowskiego i podejmując nowe inicjatywy. Nieformalnym przywódcą obozu pracy organicznej został Hipolit Cegielski.


Wiosna Ludów unaoczniła Polakom w zaborze pruskim, że jeszcze nie pora na walkę zbrojną. Należało czekać na lepszy moment. Nadszedł on siedemdziesiąt lat później i tym razem powstanie w Wielkopolsce zakończyło się zwycięstwem.


Źródło:


J. Kozłowski, Poznańska Wiosna Ludów 1846 – 1848, w: Wiosna Ludów, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2008.

M. Rezler, Wielkopolska Wiosna Ludów (1848). Zarys dziejów militarnych, Poznań 1993.

L. Trzeciakowski, Znaczenie Wiosny Ludów w dziejach Polski XIX wieku, w: Wiosna Ludów, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2008.

M. Zagórniak, Za waszą i naszą wolność. Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1987.


Źródło fotografii:


1. By Nathaniel Currier [Public domain], via Wikimedia Commons

2. By Stanisław Łukomski (1835-1867) (http://polona.pl/item/22841331/0/) [Public domain], via Wikimedia Commons

3. By Maksymilian Fajans (1827-1890) [Public domain], via Wikimedia Commons

4. By MOs810 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons4

5. http://fotopolska.eu/119919,foto.html

6. By JoJan [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons

7. By A. Klaus (Transfered by LeastCommonAncestor/Original uploaded by Unify) [Public domain], via Wikimedia Commons

8. http://fotopolska.eu/17697,foto.html

9. By anonymous plate (Biblioteka Narodowa) [Public domain], via Wikimedia Commons

10.  [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons

11. By Eugène Louis Charpentier(1811-1890) [Public domain], via Wikimedia Commons

12. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wilhelm_von_Willisen.jpg

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~swojak: Polecam gazety z epoki, których skany można znaleźć na stronach Wielkopolskiej Bibliotek Cyfrowej. Interesujący jest zwłaszcza opis wrogiego zachowania ludności żydowskiej wobec wolnościowego zrywu.
dodano: Środa, 2018.05.16 19:12, IP:77.65.98.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz